Undervisning

Undervisning

En medveten undervisning befinner sig i skärningspunkten mellan undervisningsteori, lärandeteori och praktiskt och utvärderad undervisningsarbete. Till denna triad vill jag också addera kunskapsteori eftersom kunskap är det centrala objektet i skolan.

Jag har befunnit mig i skolans värld i över 20 år. Min erfarenhet sträcker sig från högstadiet till universitetet. Jag har varit med att starta skolverksamhet, fortbildat lärare, deltagit i framtagande av styrdokument men framförallt undervisat. Under alla dessa år har jag ständigt tagit del av vetenskapliga studier inom olika pedagogiska och didaktiska områden. Inget resultat av dessa studier kan ensamt förbättra undervisning och elevers lärande. Det oavsett om det heter formativ bedömning, learning studies, relationell pedagogik, värdeskapande eller språkinriktad undervisning. Betonas ett av dessa områden i undervisningen äger endast en förbättring av lärandet rum i marginalen. Ty undervisning och lärande är alltför komplex. Men om flertalet pedagogiska, didaktiska och kunskapsteoretiska rön kan hanteras samtidigt, då sker något mycket positivt med elevers lärande. Det har jag fått erfara de senaste två åren i min lärargärning. Nedan följer en lista på undervisningsprinciper som med fördel kan tas i beaktande om målet är att förbättra elevers ämneskunskaper och lärande. 

Femton undervisningsprinciper

Efter alla år i skolvärlden har mina erfarenheter lett fram till ett destilat om femton undervisningsprinciper. De är indelade i fem huvudgrupper: kunskaper, färdigheter och förmågor, djupinlärning, stöttning och relationer. De länkas här i en pdf som är ett utdrag ur en längre text om kunskap, lärande och didaktik som förhoppningsvis mynnar ut i en bok framöver. Du får ha överseende med att texten inte är ordentligt språkgranskad och att en del av referenserna anspelar på vetskap om dem från tidigare kapitel. Naturligtvis kommer de att förändras ju mer erfarenhet jag vinner i klassrummet. Här nedan kan du ladda ner undervisningsprinciperna.

KAP 3 UNDERVISNING

Ska man kunna följa alla dessa principer behöver man som lärare våga tänja på styrdokumenten. Det bästa vore att skriva om dem, men det är ett önsketänkande. Egentligen förespråkar jag att vi fullt ut tänker om skolan och gör om den i grunden så att ordet elev kan göra skäl för sin betydelse – att lyfta. Allt för många barn slås idag ut och skolan är deras personliga fängelse och helvete. Det är inte värdigt ett land som Sverige. Det går att göra annorlunda. Om vi vill.

MITT UTÖKADE KOLLEGIUM

Det är svårt, om inte till och med omöjligt, att som lärare ensam utveckla sin undervisning. Respons från elever och kollegor räcker en bra bit men det krävs också att man som lärare ständigt fortbildar sig. Det har underlättats avsevärt genom den digitala revolution som internet inneburit. Här kommer tips på hemsidor, podcasts och bloggar som varit och är en ovärderlig fortbildning för mig. Dessa ingår för tillfället i mitt kreativa och utvidgade kollegium. 

Tips på hemsidor

LAB OF LEARNING
LOL är en hemsida som betonar lärande utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. Neurovetenskap har kunskaper att erbjuda oss lärare även om vi behöver ta resultatens överförbarhet till klassrummet med sans. En elev blir inte bättre på historia genom att springa 3 km varje dag. En elev blir bättre på historia genom att få undervisning i historia. Ändå finns det rön från detta forskningsfält som är intressanta. 

LEARNING SCIENTISTS
LS är en sida av psykologer med särskilt intresse för kognitionsvetenskap. Sidan handlar om lärande och ger mängder av tips på hur undervisning kan organiseras om vi vill att elever ska minnas det vi ämnar lära dem. De har även skrivit boken Hur får du dina elever att lära sig. Utgiven av Natur & Kultur 2019.

Tips på poddar

MYCKET HJÄRNA
En intressant och ny podcast med kognitionsvetenskaplig inriktning. Rör sig kring såväl lärandet som sådant och ramfaktor för lärandet. Säkerställande av vetenskaplig evidens är central och viktig för redaktionen. 

Tips på andra digitala resurser

HOW PEOPLE LEARN
En mycket givande antologi för dig som är intresserad av lärande och vetenskapliga studier samlade i en stor volym. Det finns två uppföljare som jag länkar här nedan. Ett måste för den vetgirige och den som har tid förstås.

HOW PEOPLE LEARN II Del två i samma serie som ovan. Denna del består mer av kognitionsvetenskap men är lika lärorik för oss som undervisar som först boken i serien.

HOW STUDENTS LEARN

En tredje bok i samma serie som ovan men mer ämnesspecifik till sitt innehåll. Fortfarande i antologiform och vetenskapligt vederhäftig.

THRESHOLD CONCEPTS

TC är ett spännande forskningsfält som undersöker lärandet av vissa begrepp som ger studenter svårigheter. Tröskelbegrepp som dessa kallas visar sig vara extra användbara då de möjliggör ett perspektivskifte i synen på vissa fenomen. På sidan finns länkar till många artiklar och böcker om tröskelbegrepp.

COGNITIVE PSYCHOLOGY

En bok om människans lärande och kognitiva förutsättningar. Oumbärlig kunskap för den som vill organisera undervisning så att den matchar individers lärande.